دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398 
2. واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی

صفحه 29-48

فاطمه جوادی؛ سید مهدی صالحی؛ سید مهدی قزیشی


6. عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی

صفحه 107-126

خدیجه صادقی موحد؛ احمد باقری؛ سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور


11. امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه

صفحه 205-224

بی بی صدیقه مکی؛ علی مظهر قراملکی؛ سعید نظری توکلی


12. بررسی فقهی تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس

صفحه 225-245

سید احمد میرخلیلی؛ نفیسه متولی زاده؛ محمد یزدی نیاپور