دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
3. تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی

صفحه 281-308

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


4. بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه

صفحه 309-327

سید محمد هاشم پورمولا؛ مجید سربازیان؛ محمد علی خورسندیان


11. بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن

صفحه 465-493

علیرضا هدائی؛ علی مظهر قراملکی؛ جواد سلطانی فرد