تماس با ما

نشانی دفتر مجلّات تخصّصی: تهران، خیابان شهید مفتّح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی. دفتر مجلات تخصصی   کدپستی: 1576613111    

آدرس سایت ::https://jjfil.ut.ac.ir     پست الکترونیک نشریه :jjfil@ut.ac.ir       صندوق پستی: 4411ـ15766    تلفن: 42762152-021                 دورنگار: 42762999-021


CAPTCHA Image