فقه و مبانی حقوق اسلامی (JJFIL) - فرایند پذیرش مقالات