فرایند پذیرش مقالات

تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه، پس از نظر داوران با هیأت تحریریّه مجلّه است.