دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-358 (پاییز و زمستان) 
1. بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح

صفحه 181-200

محمد امین فرد؛ حمید فرشی؛ مصطفی رحمانی پاچی


7. بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

صفحه 319-335

علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی