دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 193-360 
1. نقد احتمال غرر در بیمه

صفحه 193-214

اردوان ارژنگ؛ قاسم نظری؛ سید علی حسینی


2. بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا

صفحه 215-229

سید محمدرضا امام؛ حسین داورزنی؛ سیدمحمد رضوی


3. بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای

صفحه 231-244

عبداله بهمن پوری؛ محمد رضا شادمانفر؛ مجتبی پورغلامی فراشبندی


7. دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری

صفحه 327-345

سید محمد موسی مطلبی؛ حسن جمشیدی