دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 
2. حرز بودن "نظارت مالک" در تحقق مفهوم سرقت

صفحه 177-187

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


7. رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین

صفحه 261-278

محمد صادقی؛ علیرضا عالی پناه؛ مصطفی شفیع زاده خولنجانی


8. شاخصه‌ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان

صفحه 279-293

علی مظهر قراملکی؛ فاطمه قدرتی؛ سعید نظری توکلی