داوران

 

نام داور وابستگی سازمانی
محمد ابراهیمی ورکیانی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا ابوالقاسمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
حسین ابوئی مهریزی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی-دانشگاه یزد
محسن ادیب بهروز دانشگاه علوم پزشکی
محمد ادیبی مهر
علیرضا آذربایجانی دانشگاه
محمدعلی اردبیلی
محمد ارسطا دانشگاه قم
علی اکبر ایزدی فرد دانشگاه مازندران
محمد اسحاقی هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
فیروز اصلانی دانشگاه تهران
روح اله اکرمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
علی آل بویه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
جلیل امیدی استاد دانشگاه تهران
عبداله امیدی فرد دانشیارگروه فقه و حقوق مبانی حقوق اسلامی
حیدر امیرپور دانشگاه پیام نور
شکیبا امیرخانی عضو هیأت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی
حمید انصاری استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه تهران
محمد علی انصاری پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمدرسول آهنگران دانشگاه تهران
محمدرضا بیات عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمدحسین بیاتی
حسن بادینی دانشگاه تهران
علی رضا باریکلو هیأت علمی دانشگاه تهران
احمد باقری استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
پرویز باقری دانشگاه ایلام
حیدر باقری اصل عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، ایران، تبریز
محسن برهانی پردیس دانشگاه قم
حمیدرضا بصیری هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
حمید بهره مند عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عبداله بهمن پوری دانشگاه یاسوج
فرزاد پارسا دانشگاه کردستان
خیراله پروین گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران
بهرام تقی پور عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
عبدالعلی توجهی دانشگاه شاهد
ابوالقاسم توحیدی نیا دانشگاه تهران
ابوالقاسم توحیدی نیا
محمدجواد توکلی
علی تولّائی دانشگاه یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و حقوق اسلامی
سید علی محمد یثربی دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
علی جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسن جعفری تبار
میرقاسم جعفرزاده دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ( حقوق مالکیت فکری، فضای مجازی،حقوق تجارت بین الملل)
جلال جلالی زاده استادیار دانشگاه تهران
محمد جمالی استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
حسین جوان آراسته دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
زهره حاجیان فروشانی استادیار علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
احمد حاجی ده آبادی دانشگاه تهران
فریبا حاجیعلی
محمدحسن حائری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد حبیبی تبار عضو هیأت علمی المصطفی ع و مدیر گروه فقه قضایی
محمدجعفر حبیب زاده دانشگاه تربیت مدرس
محمد جعفر حبیب زاده دانشگاه تربیت مدرس
سید احمد حبیب نژاد دانشگاه تهران
سید علی حسینی دانشگاه امام صادق (ع)
سیدمحمد حسینی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
عبدالرحیم حسینی دانشگاه تهران
محمد حسینی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
سید مسلم حسینی ادیانی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
محمود حکمت نیا دانشگاه تهران
محمدرضا حمیدی دانشگاه شهید چمران اهواز
میثم خزائی هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)
رضا خوانین زاده
ابوالفضل خوش منش
غفور خوئینی دانشیار دانشگاه خوارزمی
مصطفی ذوالفقار طلب استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
محمد راسخ استاد دانشگاه شهید بهشتی
عبداله رجبی دانشگاه تهران
اسمعیل رحیمی نژاد عضو هیات علمی
لمیاء رستمی دانشگاه
مجید رضائی دانشگاه مفید
محمدتقی رفیعی
محمد روشن دانشگاه شهید بهشتی
محمد حسین زارعی مدیر کل لوایح، تنقیح و تدوین قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
علیرضا یزدانیان عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
عبدالجبار زرگوش نسب دانشیار دانشگاه ایلام
مجتبی زروانی
محمد زروندی رحمانی
محمدرضا زندی استادیار واحد مرکز تهران
مهدی ساداتی نژاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران
سید محسن سید آل غفور
علی سعیدی دکترا
عباسعلی سلطانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
عباسعلی سلطانی ( غیر فعال) عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات شهید مطهری دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجواد سلمانپور دانشگاه شیراز/ عضو هیأت علمی
باقر شاملو دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا شاهرودی
سید حسن شبیری زنجانی
عبدالحسین شیروی خوازنی دانشگاه تهران
حسین شفیعی
رضا شکوهی زاده استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران
محمد ابراهیم شمس ناتری عضو هیآت علمی - دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
محمد ابراهیم شمس ناتری دانشیار دانشگاه تهران
حسین صابری دانشیار و عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین صابری (غیر فعال) عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد صادقی مقدم
عادل ضیایی ( غیر فعال) iهیات علمی دانشگاه تهران
محمد ضیائی
محمد عادل ضیائی دانشیار گروه فقه شافعی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
محمدعلی عبداللهی
حمیده خانم عبداللهی علی بیک عضو هیأت علمی دانشگاه قم
عبدالرضا علیزاده دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
قربان علمی
طاهر علی محمدی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایران
سید علی علوی قزوینی پردیس قم ، دکترای حقوق
دکتر سید محمد تقی علوی هشتجانی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
سید یوسف علوی وثوقی عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه قم
ماهرو غدیری استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
علی غلامی رییس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
مریم غنی زاده استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
محمد جواد فتحی دانشگاه تهران
محمدتقی فخلعی دانشگاه فردوسی مشهد
داود فیرحی
فهیمه فرهمندپور استادیار دانشگاه تهران
محمد تقی قبولی در افشان
فاطمه قدرتی هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه یاسوج
جلیل قنواتی دانشیار پردیس فارابی
جلیل قنواتی دانشیار دانشگاه
محمدرضا کیخا زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
رضاعلی کرمی استادیار دانشکده الیهات و حقوق دانشگاه پیام نور
سحر کریمی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
عباس کریمی استاد و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
عباس کلانتری خلیل آباد دانشگاه یزد؛ رئیس دانشکده الهیات، دکترای فقه و مبانی
اسدالله لطفی دانشیاردانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
اسدلله لطفی (غیر فعال) دانشگاه
ابوالحسن مجتهد سلیمانی
علی محامد دانشیار دانشگاه قم
محمد محسنی دهکلانی دانشگاه مازندران
سید مصطفی محقق داماد استاد دانشگاه شهید بهشتی
سید مصطفی محقق داماد دانشگاه شهید بهشتی
حمید محمدی راد عضو هیئت علمی دانشگاه
فیروز محمودی جانکی
مرتضی مرتضوی گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سیدمحمود میرخلیلی دانشگاه تهران
سیّد مجتبی میردامادی هیئت علمی/دانشکده الهیات
مجتبی میردامادی ( غیر فعال) دانشگاه تهران
طه مرقاتی خوئی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
حمید مسجد سرائی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه سمنان
غلامرضا مصباحی مقدم استاد
علی مظهر قراملکی هیئت علمی دانشگاه تهران سردبیر مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
مجید معارف
مرضیه ملکی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان
حمید ملک مکان
مهدی منتظرقائم
علیرضا موحدنزاد عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم موسی زاده حقوق عمومی-فقه حکومتی
جمال موسوی
عباس موسویان
سیدمحمد موسوی بجنوردی داور
عابدین مؤمنی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
عابدین مومنی ( غیر فعال) دانشگاه تهران
هاشم نیازی عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیه
حسین ناصری مقدم دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ناصری مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد نصیری دانشگاه تهران، هیات علمی
سعید نظری توکلی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
سعید نظری توکلی (غیر فعال) دانشگاه تهران
سید ابوالقاسم نقیبی عضو هیئت علمی
جعفر نوری دانشگاه تهران
علیرضا هدایی
سید محمود هل اتائی دانشگاه تهران
حسن وحدتی شبیری دانشگاه قم
سید محمد جواد وزیری فرد دکترای علوم قران و حدیث