دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، اسفند 1398 
نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری

صفحه 313-332

10.22059/jjfil.2020.285497.668745

محمد علی راغبی؛ مهدی گرامی پور؛ محمد جواد تاکی


بازپژوهی خیار حیوان

صفحه 371-394

10.22059/jjfil.2020.278544.668675

سجاد شهباز قهفرخی؛ محسن صفری؛ امین قاسمپور