دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-123 (پاییز و زمستان 1392) 
1. پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی

صفحه 1-13

عبداللّه بهمن‌پوری؛ حسین صابری