اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(cope) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  1- سالم سازی انگیزه تحقیق، نحوه تحقیق و انتشار آن

2-    اهتمام در جهت حفظ منزلت پژوهش و ارتقاء آن در توسعه دانش

3-    رعایت امانت داری و مسئولیت پذیری در عرصه پژوهش

4-    پرهیز از عیب جویی، تحریف، جعل، سرقت علمی و دروغ پردازی و سایر رفتارهای نادرست

5-    احترام و ارج نهادن  به نظرات بدیع علمی و تخصص محققان

6-     رعایت اصل بی طرفی و انصاف در نقد و داوری

7-    مقدم داشتن فهم دقیق و اجتناب از شتاب زدگی در نقد و داوری

8-    نقد پذیری و اجتناب از واکنشهای هیجانی

9-    رازداری و استقلال در پژوهش و داوری

10-رعایت شاخصه ها و عدل و انصاف در پژوهش های مشترک