اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1547
تعداد پذیرش 157

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 224
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 534 روز
درصد پذیرش 10 %