اهداف و چشم انداز

1-   تبیین  و انتشارمبانی استنباط احکام فقهی و حقوقی اسلام

 

2-   اهتمام و ارج نهادن به فعالیت های هدفمند و منظم در جهت ارتقاء و توسعه دانش

 

3-  توسعه مطالعات تطبیقی مکاتب و مذاهب فقهی و اصولی

 

4-   مقایسه تطبیقی وتحلیلی احکام فقهی وحقوقی با قوانین موضوعه ایران

 

5-   تبیین وانتشار مبانی مستحکم فقه استدلالی در حوزه های مختلف عبادات، معاملات، قضا، و قوانین حقوقی و جزائی اسلام

 

6-  ایجاد بستر مناسب برای مطالعات فقه مقارن با تاکید به منابع و مبانی مشترک میان مذاهب اسلامی

 

7-   شناساندن آثار و دیدگاه های بدیع فقهی و اصولی