فقه و مبانی حقوق اسلامی (JJFIL) - اهداف و چشم انداز