راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله در مجلة فقه و مبانی  حقوق اسلامی

الف) آماده‌سازی و چگونگیِ ارسال مقاله

 • رعایت اصول اخلاقی مجله در همة مراحل تدوین، ارائه و نشر مقاله لازم است (اصول اخلاقی انتشار مقاله در ذیل تب اطلاعات نشریه آمده است. لطفا به آن مراجعه کنید).
 • ارسال مقاله تنها از طریق سامانة مجلة فقه و مبانی حقوق اسلامی به نشانی https://jjfil.ut.ac.ir امکان پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینۀ «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).
 • حجم مقاله (بدون احتساب چکیده انگلیسی) از 7500 کلمه بیشتر نباشد.
 • چکیده فارسی کمتر از 200 کلمه و بیشتر از 250 کلمه نباشد .
 • مسئولیت صحّت یا سقم و اصالت مطالب از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسندۀ مسئول است.
 • تنها مقاله‌هایی قابل‌بررسی‌اند که حاصل پژوهشی بدیع باشند، قبلاً منتشر نشده باشند، نویسنده متعهّد به نشر آن ‌در جای دیگر نباشد. در ضمن، مقاله‌های ارسالی نباید هم‌زمان به مجلّه‌های دیگر ارسال شده باشند.
 • چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با «نویسندۀ مسئول» است.
 • نویسندۀ مسئول لازم است در «فایل مشخصات نویسندگان»، اطلاعات زیر را بیاورد:
  الف) نام و نام خانوادگی، رتبۀ علمی، آدرس، شمارۀ تلفن، و نشانی الکترونیکیِ خود  و سایر نویسندگان همکار را به فارسی و انگلیسی  (نویسندگان دانشگاهی -اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها- لازم است نشانی «پستِ الکترونیکی دانشگاهی» خود را اعلام کنند).  
 • ب) چنانچه مقاله، مستخرج از پایان نامة کارشناسی ارشد / رسالة دکتری باشد، نویسنده مسئول موظف است اطلاعات دقیق اثر را به شرح ذیل در فایل مشخصات نویسندگان اعلام کند:

           مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری با مشخصات ذیل است:

           عنوان کامل پایان‌نامة کارشناسی ارشد/رسالة دکتری، استاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحصیل

           ج) چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی باشد، نویسنده موظف است  اطلاعات دقیق اثر را به شرح ذیل در فایل مشخصات نویسندگان اعلام کند:

                مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با مشخصات ذیل است:

                 عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوط

            د) اعلام کُد اُرکید- Orcid- برای نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان الزامی است. برای دریافت این کد از طریق لینک زیر اقدام کنید:

https://orcid.org/registe

          ه) لازم است  در فایل مشخصات نویسندگان نام مؤسسه‌های همکار و تأمین کنندة اعتبار بودجه پژوهش آورده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوط نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و یا به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، نام برده شود.

 • مقاله به صورت «دوسوناشناس» توسط دو ( و در برخی موارد، سه) داور مستقل و نیز متخصص مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت تأیید داوران، مقاله برای بررسی نهایی به هیئت تحریره ارسال می‌شود. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه با هیئت تحریریّۀ مجلّه است.
 • ترتیب نشر مقالات در مجلّه بر اساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان است.
 • علاوه بر بارگذاریِ مقاله و بارگذاریِ فرم مشخصات نویسندگان، نویسنده مسئول موظف است فرم‌های «تعهدنامه» و «تعارض منافع» را که در زیر این صفحه آمده است تکمیل و امضا کند و در سامانه مجله (در ذیل فایلهای تکمیلی/اضافی) بارگذاری نماید.

ب) بخش‌های مقاله

 • چکیده مبسوط: در صورت پذیرش نهایی مقاله، نویسنده لازم است چکیدة مبسوطی را تهیه و به دفتر مجله ارسال کند. چگونگی تدوین چکیده از طریق مجله به اطلاع نویسنده خواهد رسید.
 • عنوان مقاله
 • چکیدة فارسی: چکیده باید شامل بیان مسئله (به صورت مختصر) ، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌های تحقیق باشد. چکیده لازم است در قالب یک بند کامل، بدون فرورفتگی و با فاصلة خطوط عادی نوشته شود.
 • واژه‌­های کلیدی: پس از چکیده و پیش از مقدمه باید واژه های مهم وکلیدی مقاله (حداقل 3 و حداکثر 5 واژه) معرفی شوند.
 • مقدمه: مقدمه پس از واژه های کلیدی می‌آید. در مقدمه ضمن طرح مسئلة تحقیق، نقشة راه مقاله (بخش های مقاله و ربط و نسبت آنها با یکدیگر) نشان داده می شود.
 • پیشینة تحقیق: نویسنده لازم است بعد از مقدمه در بخشی با عنوان پیشینة تحقیق به آثار پیشین در حوزه تحقیق خود اشاره کند و تمایز کار خود را با آثار پیشین و نوآوری/ نوآورهای خود را دقیقا معلوم سازد.
 • بدنة اصلی: بدنه اصلی مقاله بعد از پیشینه تحقیق می‌آید.
 • نتیجه‌‌گیری
 • فهرست منابع: در این بخش منابع فارسی و عربی با هم و به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده می‌آیند و سپس منابع لاتین ذیل عنوان References و به ترتیب حروف الفبایی لاتین نام خانوادگی نویسنده ذکر می‌شوند.
 • تذکر مهم: در بخش منابع لاتین، منابع فارسی و عربی نیز لازم است به انگلیسی ترجمه و همراه با منابع دیگر لاتین ذکر شوند. (بنابراین منابع فارسی و عربی دوبار ذکر می شوند: یک بار به زبان اصلی و بار دوم به صورت ترجمه و ذیل عنوان References).
 • اندازه و نوع فونت و وفاصله‌گذاریها: مقاله‌ها باید طبق الگوی موجود در سایت دفتر مجلّه با حاشیۀ بالا و پایین 5 سانتی متر ، چپ و راست 5/4 سانتی متر، و میان‌‌سطور 1 سانتی‌متر، در محیط Word، با قلم 13 BNazanin تایپ شوند و چکیده، پانویس، و منابع با همان قلم و اندازۀ 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی باشد.

ج)  استناددهی و فهرست منابع

          شیوة استناددهی در این مجله به صورت «درون متنی» و با الگوی APA, Version 7 است. لازم است شیوه استناددهی (در متن) و منبع‌دهی (در فهرست منابع) بر اساس این الگو تنظیم شود.

         (در فهرست منابع درج شناسه DOI برای مقالاتی که واجد این شناسه هستند لازم است.)   

          نمونه:

         (سطر مفصل نمونة منبع‌دهی (در فهرست منابع) و سطر خلاصه شده نمونة استناددهی (درون متن) است.)

 • کتاب‌های مقدس:

قرآن مجید (1398). ترجمة منظوم عباس دوزدوزانی. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(بقره: 112)

 • کتاب با یک نویسنده:

دامادی، محمد (1393). فارسی عمومی. چاپ پنجم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(دامادی، 1390: 120)

Pollan, M. (2006). The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of How Eating Has Evolved. New York: Penguin.

(Pollan, 2006: 99–100)

 • کتاب با دو نویسنده:

خدایاری‌فرد، محمد و پرند، اکرم (1394). ارزیابی و آزمونگری روان‌شناختی. چاپ سوم. ویراست دوم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(خدایاری‌فرد و پرند،  1394: 10)

Ward, G. C., & Ken, B. (2007). The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

(Ward & Ken, 2007: 52)

 • کتاب با سه نویسنده:

معینی، سهراب؛ خوشخو، ژاله و مهدابی، مهداد (1393). آبزیان و فراوری. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(معینی و همکاران، 1393: 15)

 • کتاب با بیش از سه نویسنده:

مخدوم، مجید؛ درویش‌صفت، علی‌اصغر؛ جعفرزاده، هورفر و مخدوم، عبدالرضا (1392). ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط‌زیست با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی. چاپ هفتم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(مخدوم و همکاران، 1392: 10)

(Barnes et al., 2010: 847)

 • فصلی از یک کتاب:

نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1384). جامعة اطلاعاتی و جهانی شدن. در مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. ویراستار محسن حاجی زین‌العابدینی. تهران: کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران.

(نوروزی چاکلی، 1384: 110)

Kelly, J. D. (2010). Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War. In Anthropology and Global Counterinsurgency. edited by John, D. K.. Chicago: University of Chicago Press.

(Kelly, 2010: 77)

 • کتاب با نویسندة سازمانی:

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1380). ضوابط طراحی فضای سبز شهری. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1380: 10)

 • کتاب با مترجم:

توماس، یان (1380). ارزیابی اثرات زیست‌محیطی استرالیا. ترجمة منوچهر طبیبیان. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(توماس، 1380: 25)

 • کتاب چند جلدی:

آرین‌پور، یحیی (1382). از صبا تا نیما. 2 جلد. چاپ هشتم. تهران: زوار.

 (آرین‌پور، 1382: ج2: 25)

 • نام‌های مستعار:

نیما یوشیج [علی اسفندیاری] (1382). مجموعه اشعار نیما یوشیج. تهران: نیلوفر.

(نیما یوشیج، 1382: 10)

 • ویراستار یا گردآورنده:

نیازی، سیمین‌ (ویراستار). (1384). گزیدة مقالات ایفلا 2003 (برلین، 1-9 اوت 2003). تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران.

(نیازی، 1384 :10)

 • مقاله با یک نویسنده:

بنی‌اسدی، نازنین (1383). مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعة مدنی دانش‌آموزان. مجلة روان‌شناسی و علوم تربیتی، 34 (2)

(بنی‌اسدی، 1383: 68)

Weinstein, J. I. (2009). The Market in Plato’s Republic. Classical Philology. 104 (2), 439–458. https://doi.org/10.1086/650979

(Weinstein, 2009: 440).

 • مقالة‌ ترجمه‌شده:

ماتریسکا، کاتارزینا (2004). کتابداران در عصر دانش. ترجمة محمدرضا سلیمانی (1384). مجلة علوم کتابداری، 20 (3 و 4)، 75-87.

(ماتریسکا، 2004 : 79)

 • پایان‌نامه و رسالة دکتری:

مظهری، اشرف (1334). مقایسة اجاره در فقه و قانون مدنی و آیین‌نامة مال‌الاجاره‌ها. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. به‌راهنمایی سید محمد مشکوه. تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.

(اشرف، 1334: 25)

 • منابع الکترونیک:

محدث، سید حمیدرضا (1394). زندگی اصیل؛ جان دادن به‌پای اصول. جام جم آنلاین. مشاهده در تاریخ 21/02/1395. از

http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84

(محدث، 1394)

Kurland, P. B., & Lerner, R. eds (1987). The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

(Kurland & Lerner, chap. 10, doc. 19)

       چند نکته در بارة استناددهی

 1. اگر دو یا چند نویسندة مختلف دارای نام مشابهی باشند و سال نشر اثرشان نیز یکی باشد، حرف اول نام آنها پیش از نام خانوادگی‌ ذکر می‌شود: (ب. بابایی، 1368)، (م. بابایی، 1368).
 2. اگر به دو یا چند اثر از یک مؤلف ارجاع داده شود و تاریخ نشر همة آنها یکسان باشد، با حروف الفبا آنها را باید متمایز کرد: (عابدی، 1385 الف)، (عابدی، 1385 ب).
 3. هرجا نام نویسنده در متن بیاید،‌ تکرار آن در پرانتز لازم نیست:

 به اعتقاد دیانی (1368) باید ... .

 1. اگر بلافاصله و با گذشت حداکثر سه صفحه به همان منبع پیشین ارجاع داده شود، از «همان» و در منابع لاتین از «ibid» به‌جای نام نویسنده استفاده می‌شود. اگر منبع یکی باشد اما شمارة صفحه متفاوت باشد، پس از «همان» یا «ibid» شمارة صفحه نوشته می‌شود.
 2. اگر مطلبی به دو یا چند منبع ارجاع داده شود، هریک با نقطه‌ویرگول از دیگری جدا می‌شود: (دیانی، 1358؛ حسنی، 1359؛ رسولی، 1358).

     چند نکته دربارة فهرست منابع

 • ترتیب فهرست منابع این‌گونه باید باشد:
  • فهرست منابع براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده مرتب می‌شود.
  • اگر نویسنده‌ای اثری داشته باشد و پس از آن، اثر دیگری با یک یا چند همکار نوشته باشد، ابتدا اثری که یک نویسنده دارد (اگر دو یا چند اثر بود، براساس سال انتشار و درصورت یکی بودن سال انتشار، براساس حروف الفبایی عنوان)، پس از آن، آثار دیگر براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان دوم و سوم نوشته می‌شود.
  • در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی،‌ بعد از آن، منابع عربی و سپس منابع خارجی یا لاتین نوشته می‌شو
 • در فهرست منابع و همچنین در متن، نام کتاب به‌صورت ایتالیک نوشته می‌شود.
 • در فهرست منابع لاتین، نباید بین نام نویسندگان از and استفاده کرد و باید & نوشته شود.
 • در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده‌اند،‎ حتماً (in Persian) اضافه شود.

د) شیوة نگارش ارجاعات توضیحی، شرح اصطلاحات و مانند آن

 • ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود

 ه) شیوة ارسال مقاله

لازم است نویسندگان چهار فایل از طریق سامانه مجله ارسال کنند: 1) فایل اصلی مقاله (بدون ذکر نام نویسندگان و با فرمت وُرد)، 2) فایل مشخصات نویسندگان (با فرمت وُرد)، 3) فایل فرم تعارض منافع (با فرمت عکس JPG) و 4) فایل فرم تعهد نویسندگان (با فرمت عکس JPG). فرم های تعارض منافع و تعهد نویسندگان در ذیل همین صفحه آمده‌اند (این دو فایل باید ابتدا تکمیل و امضا شوند و سپس اسکنِ آنها در بخش فایلهای تکمیلی/اضافی سامانه بارگذاری گردد). دقت کنید  فایل اصلی مقاله و فایل مشخصات نویسندگان با فرمت وُرد Word و  فایل فرم تعارض منافع و فایل فرم تعهد با فرمت  JPG بارگذاری شوند. در فایل مشخصات نویسندگان لازم است همه اطلاعات خواسته شده در بخش های قبل این راهنما آورده شود.

و) هزینة داوری و چاپ مقاله:

 • پیرو مصوّبه هیئت رئیسة دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 28/10/1395 دربارۀ هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت داوری مبلغ 2/000/000ریال و در صورت تأیید مقاله مبلغ 4/000/000 ریال دیگر جهت چاپ و انتشار از مولفان محترم دریافت گردد . شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران مردود اعلام شود، مبلغ 2/000/000 ریال اولیه بازگردانده نمی‌شود

 

نکته مهم: نویسنده ملزم به درج نام مؤسسة حامی یا تامین کنندة اعتبار پژوهش است.

 فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع