اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

bagheriut.ac.ir

سردبیر

محمدرضا رضوان طلب

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

mrrezvanut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سیّد مصطفی محقّق داماد

استاد دانشگاه شهید بهشتی

mdamadias.ac.ir

عبدالعلی توجّهی

استادیار دانشگاه شاهد

atavajohiyahoo.com

احمد باقری

استاد دانشگاه تهران

bagheriut.ac.ir

محمّدتقی فخلعی

الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه فردوسی

fakhlaeium.ac.ir

غفور خوئینی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

ghkhoeinikhu.ac.ir

ابوالقاسم نقیبی

فقه و حقوق خصوصی استاد دانشگاه شهید مطهری

da.naghibiyahoo.com

جلیل امیدی

استاد دانشگاه تهران

jalilomidiut.ac.ir

علیرضا هدائی

دانشیار دانشگاه تهران

hodaeeut.ac.ir

محمدرضا رضوان طلب

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

mrrezvanut.ac.ir

حمید مسجد سرایی

دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

سعید نظری توکلی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

sntavakkoliut.ac.ir

سید محمد حسینی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

infodrhosseini.ir

حسین صابری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

saberium.ac.ir

حسین ناصری مقدم

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

naseri1962um.ac.ir

محمد روشن

دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

drroshan2002gmail.com

محمد عادل ضیائی

فقه شافعی دانشیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ziaey
ziaeyut.ac.ir