اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

mvaeziut.ac.ir

سردبیر

عابدین مومنی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~abedinmomeni
abedinmomeniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی محمد نقوی

الهیات شیعه استاد الهیات شیعه دانشگاه علیگره هند

old.amu.ac.in/ssacademy.jsp?did=10019&lid=Contact%20Us
f.badviyahoo.com
0000-0001-9762-9574

اعضای هیات تحریریه

احمد باقری

استاد دانشگاه تهران

bagheriut.ac.ir

محمّدتقی فخلعی

استاد دانشگاه فردوسی

fakhlaeium.ac.ir

غفور خوئینی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

ghkhoeinikhu.ac.ir

ابوالقاسم نقیبی

استاد دانشگاه شهید مطهری

da.naghibiyahoo.com

جلیل امیدی

استاد دانشگاه تهران

jalilomidiut.ac.ir

محمدرضا رضوان طلب

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

mrrezvanut.ac.ir

حمید مسجد سرایی

دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

احمد مبلغی

فقه و اصول دانشگاه باقر العلوم

kms.bou.ac.ir/professor/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%DB%8C/
mtmtbmiyahoo.com

سعید نظری توکلی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sntavakkoli
sntavakkoliut.ac.ir
0000-0002-6398-521X

h-index: 6  

سید محمد حسینی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

infodrhosseini.ir

حسین ناصری مقدم

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

naseri1962um.ac.ir

محمد عادل ضیائی

فقه شافعی دانشیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ziaey
ziaeyut.ac.ir

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علامه طباطبایی

tisd.atu.ac.ir/fa/person/category/38/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
dr.e.e.978gmail.com

حمیدرضا بصیری

فقه و حقوق خصوصی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

tisd.atu.ac.ir/fa/person/category/37/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
basiri_hryahoo.com