اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

mvaeziut.ac.ir

سردبیر

محمدرضا رضوان طلب

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

mrrezvanut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سیّد مصطفی محقّق داماد

استاد دانشگاه شهید بهشتی

mdamadias.ac.ir

احمد باقری

استاد دانشگاه تهران

bagheriut.ac.ir

محمّدتقی فخلعی

استاد دانشگاه فردوسی

fakhlaeium.ac.ir

غفور خوئینی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

ghkhoeinikhu.ac.ir

ابوالقاسم نقیبی

استاد دانشگاه شهید مطهری

da.naghibiyahoo.com

جلیل امیدی

استاد دانشگاه تهران

jalilomidiut.ac.ir

علیرضا هدائی

دانشیار دانشگاه تهران

hodaeeut.ac.ir

محمدرضا رضوان طلب

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

mrrezvanut.ac.ir

حمید مسجد سرایی

دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

سعید نظری توکلی

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

sntavakkoliut.ac.ir

سید محمد حسینی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

infodrhosseini.ir

حسین صابری

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

saberium.ac.ir

حسین ناصری مقدم

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

naseri1962um.ac.ir

محمد عادل ضیائی

فقه شافعی دانشیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ziaey
ziaeyut.ac.ir