دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، مرداد 1397 
استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد

صفحه 7-26

10.22059/jjfil.2018.220179.668257

عادل اصغرپور طلوعی؛ رحیم وکیل زاده؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده