دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
1. عفاف در احکام عبادی

صفحه 273-291

10.22059/jjfil.2019.258305.668510

محمد اسحاقی؛ محمد مهدی هادوی فرد


10. درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی

صفحه 443-458

10.22059/jjfil.2019.246398.668410

محمد محسنی دهکلانی؛ امان الله علیمردای؛ حمزه نظرپور


12. بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع»

صفحه 475-495

10.22059/jjfil.2018.230813.668311

حمید مسجد سرائی؛ حسن پور لطف الله؛ علی دانشمند