شناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوقی اسلام و قوانین موضوعه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیارگروه فقه و فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه؛

چکیده

در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به  اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان  برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به  آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجرای احکام سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسلامی و قاعده درء می تواند توجیهی برای اجرای احکام کیفری خارجی باشد.در ایران نیز بررسی قوانین موضوعه و توافقنامه های معاضدت قضایی حکایت از آن دارد که شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی به طور محدود و تحت شرایطی در مواردی چون انتقال محکومین ،تعیین خسارات ناشی از جرم پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and Enforcement of Foreign Criminal Laws in the Islamic Legal System and the Iranian Statute

نویسندگان [English]

  • Amin Elahiyan 1
  • Mojtaba Elahiyan 2
  • Mohammad Ibrahim Elahiyan 3
1 M.A. in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
2 Associate Professor, Jurisprudence and Philosophy Department, Faculty of Theology, Farabi Pardis, Tehran University
3 Ph.D. Student of Private Law of Islamic Azad University, Saveh Branch,
چکیده [English]

In this research, we have tried to answer the question in a descriptive-analytic method that, considering the principle of territory competency principle of penal rules as well as protection of national governance, whether recognition and execution of foreign penal decisions in the governance territory of an Islamic country, specially Iran, is possible or not? The writers believe that to reply to such questions in view of Islamic law and considering Qur’anic verses and narrations, we could say that considering the principle of interaction and permission for execution of rules of other Revealed Religions in the governance territory of Islamic government and ward off rule could be a justification for execution of foreign penal decisions. In Iran too, review of related rules and judiciary cooperation agreements indicate that recognition and execution of foreign penal decisions has been accepted limitedly and conditionally for cases such as transfer of the condemned, determination of losses caused by the crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign sentences enforcement
  • territorial jurisdiction
  • national sovereignty preserving
[1] . آذرنوش، آذرتاش (1379). فرهنگ معاصر عربی فارسی، تهران، انتشارات نشر نی.

[2]. ادوایر ـ برنشتاین، ریستائو (1364)، "اجرای احکام دادگاههای خارجی به وسیله دادگاههای ایالتی و فدرال". مترجم: محمدجواد میرفخرایی، مجله حقوق بین‌المللی، مرکز امور حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری، شماره 2، بهار.

[3]. اسکندری، محمدحسین (1379)، قاعده مقابله به مثل در حقوق بین‌الملل از دید اسلام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات.

[4]. الماسی، نجادعلی (1372). تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

[5]. ـــــــــــ (1369)."شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 25، دیماه.

[6]. حرعاملی، محمدبن الحسن (1409ق)، وسایل الشیعه، جلد 27، قم، آل البیت.

[7]. خالقی، علی (1383). "انتقال محکومان: تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 64، تابستان.

[8]. دهخدا، علی‌اکبر(؟). لغتنامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

[9]. طوسی، محمدبن حسن (1365). تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، جلد 6، تهران، دارالمکتب اسلامیه.

[10]. شاکری، ابوالحسن؛ شیرزادی، فرشاد (1393). "بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران"، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبابل، سال یازدهم، شماره سی و هشت، زمستان.

[11]. قربانی، زین العابدین (1366). اسلام و حقوق بشر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

[12]. کلینی، محمدبن یعقوب (1365). الکافی، چاپ چهارم، جلد7، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

[13]. مجلسی، محمد باقر (1403ق). بحارالانوار: الجامعه لدرر اخبار الائمها الطهار، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

[14]. محقق داماد، مصطفی (1379). قواعد فقه بخش جزایی، تهران، مرکز نشرعلوم اسلامی.

[15]. مدنی، ‌جلال‌الدین (1378). آئین دادرسی مدنی کیفری 2 و 1، تهران، انتشارات پایدار.

[16]. معین، محمد (1371). فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر.

[17]. مهرپور، حسین(؟)، مجموعه نظرات شورای نگهبان، دوره اول از تیر ماه ۱۳۵۹ تا تیر ماه ۱۳۶۵.

[18]. هوشمند فیروزآبادی، حسین (1394). "قاعده مقابله به مثل در قرآن"، مجله حقوق اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال دوازدهم، شماره 47.

[19]. black, Camp Bell Henry (1995). Black law Dictionary. New York: West Publition Co.

[20]. Puech, Marc (1998), Dorit Penal General, Paris, Litec. Punch.