دوره و شماره: دوره 56، شماره 2، اسفند 1403 
تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب‏‏

صفحه 237-256

10.22059/jjfil.2023.356155.669505

رضا قاسمی رستمی؛ محمد مهدی الشریف؛ علیرضا آرش پور؛ علیرضا فصیحی زاده


اثبات نظریه افتراق معنوی در خیار مجلس‏

صفحه 467-484

10.22059/jjfil.2024.371450.669650

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محمدمهدی لطیفی سیدآبادی