دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، اسفند 1400 
نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج

صفحه 359-337

10.22059/jjfil.2022.334550.669275

رضا دهقان نژاد؛ حمید مسجد سرائی؛ حسن پورلطف اله


تخلّص از ربای معاوضی از دیدگاه امام خمینی(ره)

صفحه 382-361

10.22059/jjfil.2022.323079.669163

محمدعلی راغبی؛ محمد اسدی؛ محمدجواد حیدری خراسانی


ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه(با رویکرد نقد مادۀ ۲۳۹ قانون مدنی)

صفحه 488-469

10.22059/jjfil.2021.213609.668988

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد