دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، فروردین 1396 
بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

صفحه 7-31

10.22059/jjfil.2017.129521.668049

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری