دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396 
1. بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

صفحه 7-31

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


8. نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق

صفحه 147-167

حمیده عبداللهی علی بیگ؛ سیده ندا خاوران


9. بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر

صفحه 169-192

احسان علی اکبری بابوکانی؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ احسان آهنگری