دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، اسفند 1396 
بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه

صفحه 309-327

10.22059/jjfil.2018.131636.668066

سید محمد هاشم پورمولا؛ مجید سربازیان؛ محمد علی خورسندیان