دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
4. بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه

صفحه 309-327

10.22059/jjfil.2018.131636.668066

سید محمد هاشم پورمولا؛ مجید سربازیان؛ محمد علی خورسندیان