تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا

چکیده

در محاربه، ارعاب و برهم زدن امنیت عمومی مردم در بسیاری از مواقع با به کارگیری سلاح صورت می‌پذیرد و لیکن بخش عمده‌ای از ارعاب و تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم از طریق غیر سلاح نیز رخ می‌دهد. نگارندگان در این تحقیق با گامی نو به بررسی حکم قسم دوم از تهدیدات همچون پاشیدن اسید و یا دیگر موادهای شیمیایی بر مردم که از طریق غیر سلاح صورت می‌پذیرد، می‌پردازند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه، این نتیحه حاصل است که قید سلاح با لحاظ کردن مناسبت بین حکم و موضوع در روایات وارده در باب محاربه، نمی‌تواند در تحقق محاربه نقشی داشته باشد و به تبع آن این قسم از تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم هر چند که به صورت اینترنتی و در فضای مجازی صورت پذیرد، در شمار محاربه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Stipulating Condition on Weapon and Internet Based Muḥāriba (Waging War)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Izadifard 1
  • Seyed Mojtaba Hossein Nejad 2
1 Professor, Jurisprudence and Principles of Islamic Law, University of Mazanderan
2 Assistant Professor Jurisprudence and Principles of Islamic LawParsa Higher Education Institution, Babolsar
چکیده [English]

In muāriba, the intimidation and disruption of public security in many cases are triggered by the use of weapons; however, much of the intimidation, harassment, threats and disruption of public security, such as throwing acid or other chemicals at people take place without weapons. Taking new steps, the authors of this study undertook to investigate those sorts of threats made with no weapons. After critiquing and examining all comments and evidences quoted by jurists in this respect, the authors made the conclusion that there is no need to consider weapons as a basis to muāriba crime, namely, the cases that fall under this term do not essentially require involvement in armed criminal activities, those kinds of involvements including intimidation and disruption of public security taking place in cyberspace or through internet can also be considered as a muāriba crime as per to the appropriateness of the sentences imposed and the theme featured by narratoins about muāriba in this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • weapons
  • muḥāriba
  • the appropriateness of the sentence imposed and the theme

[1]. قرآن کریم.

[2]. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (1409ق). کفایة الأصول، قم، مؤسسه آل البیت(ع).

[3] ابن اثیر، مجدالدین (بی‌تا).  ‌النهایة، ج2، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

[4]. ابن غضائری، ابو الحسن احمد بن ابی عبد الله (بی‌تا). الرجال، قم، بی‌جا.

[5]. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق).  لسان العرب، ج 1 و 2، بیروت، دارالفکر.

[6]. ایروانی، باقر(1415ق). الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج4، تهران، سعید بن جبیر.

[7]. ایروانی، علی (1370).  نهایة النهایة فی شرح الکفایة، ج1، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

[8]. بحرالعلوم، سید محمدمهدی بن سید مرتضی(1363ش). الفوائد الرجالیه، ج4، تهران، مکتبة الصادق.

[9]. بحرانی، حسین بن محمد (1421ق). سداد العباد و رشاد العباد، قم، کتابفروشی محلاتی.

[10]. تمیمی، ابو حنیفه نعمان بن محمد (1385ق). دعائم الإسلام، ج2، قم، مؤسسه آل البیت(ع).

[11]. جزایری، محمدجعفر (1415ق). منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج1، قم، موسسه دارالکتاب.

[12]. حّر عاملی، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعة، ج28،‌ قم، موسسه آل ‌البیت (ع).

[13]. حسینی جرجانی، سیدامیرابوالفتح (1404ق). تفسیر شاهی، ج1، تهران، انتشارات نوید.

[14]. حسینی شیرازی، سیدمحمد(؟). الفقه، ج88، بی‌نا.

[15]. حکیم، سیدمحسن طباطبایی (1404ق). مستمسک العروة الوثقی، ج10، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی.

[16]. حلبی، ابوصلاح تقی الدین (1403ق). الکافی فی الفقه، بی‌جا، بی‌نا.

[17]. حلّی، حسن بن علی بن داود (1383ق). الرجال، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

[18]. حلّی، حسن بن یوسف مطهّر (1410ق). ارشاد الاذهان، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[19].ـــــــــــــــــ ، (؟). تحریرالاحکام، ج5، بی جا، بی‌نا.

[20].ـــــــــــــــــ ، (1381ق). الخلاصه، نجف، المطبعة الحیدریة.

[21].ـــــــــــــــــ،  (1413ق). قواعد الاحکام، ج3، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[22]. حلّی، محمد بن حسن بن یوسف مطهّر (1387ق). ایضاح الفوائد، ج4، قم، موسسه اسماعیلیان.

[23]. حلّی، محمد بن منصور بن احمد(1406ق). السرائر، ج3، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[24]. حلّی، نجم‌الدین جعفر بن حسن(1408ق). شرائع الاسلام، ج4، قم، موسسه اسماعیلیان.

[25]. ـــــــــــــــــ ، (1407ق). المعتبر فی شرح المختصر، چاپ اول، ج1، قم، مؤسسه سید الشهداء (ع).

[26]. حلّی، یحیی بن سعید(1394ق). نزهة الناظر، بی جا، بی‌نا.

[27 ].راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412ق). مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار العلم.

[28]. زمخشری، محمود بن عمر(1417ق). الفائق فی غریب الحدیث، ج1 و 2، بیروت، دار الکتب العلمیة.

[29]. سبزواری، سید عبد الأعلی(1413ق). مهذّب الأحکام، ج28، قم، مؤسسه المنار.

[30]. سلمی سمرقندی، ابو النضر محمد بن مسعود بن عیّاش(بی تا). تفسیر العیاشی، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیة.

[31]. صدر، محمد باقر(1415ق). دروس فی علم الاصول، ج1، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[32]. طباطبایی، سیدعلی بن محمد(1418ق). ریاض المسائل، ج16، قم، موسسه آل‌‌البیت(ع).

[33]. طباطبایی، سید محمد حسین(؟). تفسیر المیزان، ج5، بی‌جا، بی‌نا.

[34]. طریحی، فخر الدین(1416ق). مجمع البحرین، ج2، تهران، کتابفروشی مرتضوی.

[35]. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن(1390ق). الاستبصار، ج4، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

[36].ـــــــــــــــــ ، (1407ق). تهذیب الاحکام، ج6و10، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

[37].ـــــــــــــــــ ، (1413ق). الخلاف، ج5، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[38].ـــــــــــــــــ ، (1427ق). الرجال، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[39].ـــــــــــــــــ ، (1417ق). العدّة فی اصول الفقه، ج1، قم، چاپخانه ستاره.

[40].ـــــــــــــــــ ، (؟). الفهرست‌، نجف، المکتبة الرضویة‌.

[41].ـــــــــــــــــ ، (1387). المبسوط، ج8، تهران، المکتبة المرتضویة.

[42].ـــــــــــــــــ ، (1400ق). النهایة، بیروت، دار الکتاب العربی.

[43]. عاملی، ابو جعفر محمد بن حسن(1419ق). استقصاء الاعتبار، ج1، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع).

[44]. عاملی، زین الدین بن علی(؟). حاشیة الارشاد، ج4، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

[45]. ـــــــــــــــــ ، (1413ق). مسالک الافهام، ج15، قم، موسسة المعارف الاسلامیه.

[46]. عراقی، ضیاءالدین(1417ق). نهایة الأفکار، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[47]. فاضل لنکرانی، محمد(1422ق). تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیله (الحدود)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).

[48].ـــــــــــــــــ،(1379ش). سیری کامل در اصول فقه، ج1، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[49]. ـــــــــــــــــ،  درس خارج فقه الحدود و التعزیرات، مقرر: سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.

[50].فاضل هندی، محمد بن حسن(1416ق). کشف اللثام، ج10، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[51].فراهیدی، خلیل بن احمد(1410).  کتاب العین، ج3، قم، منشورات الهجرة.

[52].فیض کاشانی، ملا محسن(؟). تفسیر صافی، ج1، بی جا، بی نا.

[53].فیّومی، ‌احمد بن محمد(بی تا). المصباح المنیر، ج2، قم، منشورات دارالرضی.

[54]. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.

[55].قمی، محمّد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق(1413ق). کتاب من لایحضره الفقیه، ج4، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[56].کافی الکفاة، اسماعیل بن عباد(1414ق). المحیط فی اللغة، ج3، بیروت، عالم الکتاب.

[57].کشّی، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز‌(؟). الرجال، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد‌.

[58].کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب(1407ق). الکافی، ج7، بی جا، دار الکتب الاسلامیه.

[59].مجلسی اول، محمد تقی(1406ق). روضة المتقین، چاپ دوم، ج10و14، قم، موسسه کوشانپور.

[60].مصطفوی، حسن(1402ق). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج2، تهران، مرکز الکتاب للترجمه و النشر.

[61].مظفر، محمد رضا(1430ق). أصول الفقه، ج2، قم، طبع انتشارات اسلامی.

[62].مفید، محمّد بن محمد بن نعمان(1413ق). المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

[63].مقتدایی، مرتضی. درس خارج فقه الحدود و التعزیرات، مقرر: سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.

[64].مقدس اردبیلی، احمد بن محمد(؟). زبدة البیان، تهران: المکتبة الجعفریة.

[65]. ـــــــــــــــــ، (1403ق). مجمع الفائدة والبرهان، ج13، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[66].مکارم شیرازی، ناصر(؟). استفتائات جدید، ج2، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).

[67].موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم(1427ق). فقه الحدود و التعزیرات، ج3، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید.

[68].موسوی حائری، مصطفی محسن(؟). نهایة الوصول الی کفایة الأصول، نجف، مطبعة الآداب.

[69].موسوی خمینی، سید روح اللّه(؟). تحریر الوسیلة، ج2، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

[70]. ـــــــــــــــــ ، (1410ق). الرسائل، ج2، قم، موسسه اسماعیلیان.

[71]. ـــــــــــــــــ ، (1421ق). کتاب الطهارة، ج4، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی.

[72]. موسوی خمینی، مصطفی(1414ق). تحریرات فی الاصول، ج1، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

[73]. موسوی خویی، سیدابوالقاسم (1417ق). محاضرات فی اصول الفقه، ج5، قم، انتشارات انصاریان .

[74]. ـــــــــــــــــ (؟). معجم رجال الحدیث، ج3و15و19، بی جا، بی نا.

[75]. موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا(1412ق). الدرالمنضود فی احکام الحدود، ج3، قم، دارالقرآن الکریم.

[76]. نجاشی، أبی العبّاس أحمد بن علی(1407ق).  الرجال، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[77]. نجفی، محمد حسن بن باقر(؟). جواهرالکلام،‌ ج4و41، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

[78]. نراقی، مولی محمد مهدی بن ابی­ذر(1425ق). أنیس التجار (محشّی)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

[79]. نوری، میرزا حسین(1417ق).  خاتمة المستدرک، ج1و4، قم، موسسه آل البیت(ع).

[80]. هاشمی شاهرودی، سید محمود (1419ق). بایسته‌های فقه جزا، تهران، نشر میزان ـ نشر دادگستر.

[81]. http://www.avaxnet.com.