تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا

چکیده

در محاربه، ارعاب و برهم زدن امنیت عمومی مردم در بسیاری از مواقع با به کارگیری سلاح صورت می‌پذیرد و لیکن بخش عمده‌ای از ارعاب و تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم از طریق غیر سلاح نیز رخ می‌دهد. نگارندگان در این تحقیق با گامی نو به بررسی حکم قسم دوم از تهدیدات همچون پاشیدن اسید و یا دیگر موادهای شیمیایی بر مردم که از طریق غیر سلاح صورت می‌پذیرد، می‌پردازند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه، این نتیحه حاصل است که قید سلاح با لحاظ کردن مناسبت بین حکم و موضوع در روایات وارده در باب محاربه، نمی‌تواند در تحقق محاربه نقشی داشته باشد و به تبع آن این قسم از تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم هر چند که به صورت اینترنتی و در فضای مجازی صورت پذیرد، در شمار محاربه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


[1]. قرآن کریم.
[2]. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (1409ق). کفایة الأصول، قم، مؤسسه آل البیت(ع).
[3] ابن اثیر، مجدالدین (بی‌تا).  ‌النهایة، ج2، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
[4]. ابن غضائری، ابو الحسن احمد بن ابی عبد الله (بی‌تا). الرجال، قم، بی‌جا.
[5]. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق).  لسان العرب، ج 1 و 2، بیروت، دارالفکر.
[6]. ایروانی، باقر(1415ق). الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج4، تهران، سعید بن جبیر.
[7]. ایروانی، علی (1370).  نهایة النهایة فی شرح الکفایة، ج1، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
[8]. بحرالعلوم، سید محمدمهدی بن سید مرتضی(1363ش). الفوائد الرجالیه، ج4، تهران، مکتبة الصادق.
[9]. بحرانی، حسین بن محمد (1421ق). سداد العباد و رشاد العباد، قم، کتابفروشی محلاتی.
[10]. تمیمی، ابو حنیفه نعمان بن محمد (1385ق). دعائم الإسلام، ج2، قم، مؤسسه آل البیت(ع).
[11]. جزایری، محمدجعفر (1415ق). منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج1، قم، موسسه دارالکتاب.
[12]. حّر عاملی، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعة، ج28،‌ قم، موسسه آل ‌البیت (ع).
[13]. حسینی جرجانی، سیدامیرابوالفتح (1404ق). تفسیر شاهی، ج1، تهران، انتشارات نوید.
[14]. حسینی شیرازی، سیدمحمد(؟). الفقه، ج88، بی‌نا.
[15]. حکیم، سیدمحسن طباطبایی (1404ق). مستمسک العروة الوثقی، ج10، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی.
[16]. حلبی، ابوصلاح تقی الدین (1403ق). الکافی فی الفقه، بی‌جا، بی‌نا.
[17]. حلّی، حسن بن علی بن داود (1383ق). الرجال، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
[18]. حلّی، حسن بن یوسف مطهّر (1410ق). ارشاد الاذهان، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[19].ـــــــــــــــــ ، (؟). تحریرالاحکام، ج5، بی جا، بی‌نا.
[20].ـــــــــــــــــ ، (1381ق). الخلاصه، نجف، المطبعة الحیدریة.
[21].ـــــــــــــــــ،  (1413ق). قواعد الاحکام، ج3، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[22]. حلّی، محمد بن حسن بن یوسف مطهّر (1387ق). ایضاح الفوائد، ج4، قم، موسسه اسماعیلیان.
[23]. حلّی، محمد بن منصور بن احمد(1406ق). السرائر، ج3، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[24]. حلّی، نجم‌الدین جعفر بن حسن(1408ق). شرائع الاسلام، ج4، قم، موسسه اسماعیلیان.
[25]. ـــــــــــــــــ ، (1407ق). المعتبر فی شرح المختصر، چاپ اول، ج1، قم، مؤسسه سید الشهداء (ع).
[26]. حلّی، یحیی بن سعید(1394ق). نزهة الناظر، بی جا، بی‌نا.
[27 ].راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412ق). مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار العلم.
[28]. زمخشری، محمود بن عمر(1417ق). الفائق فی غریب الحدیث، ج1 و 2، بیروت، دار الکتب العلمیة.
[29]. سبزواری، سید عبد الأعلی(1413ق). مهذّب الأحکام، ج28، قم، مؤسسه المنار.
[30]. سلمی سمرقندی، ابو النضر محمد بن مسعود بن عیّاش(بی تا). تفسیر العیاشی، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیة.
[31]. صدر، محمد باقر(1415ق). دروس فی علم الاصول، ج1، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[32]. طباطبایی، سیدعلی بن محمد(1418ق). ریاض المسائل، ج16، قم، موسسه آل‌‌البیت(ع).
[33]. طباطبایی، سید محمد حسین(؟). تفسیر المیزان، ج5، بی‌جا، بی‌نا.
[34]. طریحی، فخر الدین(1416ق). مجمع البحرین، ج2، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
[35]. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن(1390ق). الاستبصار، ج4، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
[36].ـــــــــــــــــ ، (1407ق). تهذیب الاحکام، ج6و10، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
[37].ـــــــــــــــــ ، (1413ق). الخلاف، ج5، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[38].ـــــــــــــــــ ، (1427ق). الرجال، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[39].ـــــــــــــــــ ، (1417ق). العدّة فی اصول الفقه، ج1، قم، چاپخانه ستاره.
[40].ـــــــــــــــــ ، (؟). الفهرست‌، نجف، المکتبة الرضویة‌.
[41].ـــــــــــــــــ ، (1387). المبسوط، ج8، تهران، المکتبة المرتضویة.
[42].ـــــــــــــــــ ، (1400ق). النهایة، بیروت، دار الکتاب العربی.
[43]. عاملی، ابو جعفر محمد بن حسن(1419ق). استقصاء الاعتبار، ج1، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع).
[44]. عاملی، زین الدین بن علی(؟). حاشیة الارشاد، ج4، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
[45]. ـــــــــــــــــ ، (1413ق). مسالک الافهام، ج15، قم، موسسة المعارف الاسلامیه.
[46]. عراقی، ضیاءالدین(1417ق). نهایة الأفکار، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[47]. فاضل لنکرانی، محمد(1422ق). تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیله (الحدود)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).
[48].ـــــــــــــــــ،(1379ش). سیری کامل در اصول فقه، ج1، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[49]. ـــــــــــــــــ،  درس خارج فقه الحدود و التعزیرات، مقرر: سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.
[50].فاضل هندی، محمد بن حسن(1416ق). کشف اللثام، ج10، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[51].فراهیدی، خلیل بن احمد(1410).  کتاب العین، ج3، قم، منشورات الهجرة.
[52].فیض کاشانی، ملا محسن(؟). تفسیر صافی، ج1، بی جا، بی نا.
[53].فیّومی، ‌احمد بن محمد(بی تا). المصباح المنیر، ج2، قم، منشورات دارالرضی.
[54]. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.
[55].قمی، محمّد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق(1413ق). کتاب من لایحضره الفقیه، ج4، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[56].کافی الکفاة، اسماعیل بن عباد(1414ق). المحیط فی اللغة، ج3، بیروت، عالم الکتاب.
[57].کشّی، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز‌(؟). الرجال، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد‌.
[58].کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب(1407ق). الکافی، ج7، بی جا، دار الکتب الاسلامیه.
[59].مجلسی اول، محمد تقی(1406ق). روضة المتقین، چاپ دوم، ج10و14، قم، موسسه کوشانپور.
[60].مصطفوی، حسن(1402ق). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج2، تهران، مرکز الکتاب للترجمه و النشر.
[61].مظفر، محمد رضا(1430ق). أصول الفقه، ج2، قم، طبع انتشارات اسلامی.
[62].مفید، محمّد بن محمد بن نعمان(1413ق). المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
[63].مقتدایی، مرتضی. درس خارج فقه الحدود و التعزیرات، مقرر: سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.
[64].مقدس اردبیلی، احمد بن محمد(؟). زبدة البیان، تهران: المکتبة الجعفریة.
[65]. ـــــــــــــــــ، (1403ق). مجمع الفائدة والبرهان، ج13، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[66].مکارم شیرازی، ناصر(؟). استفتائات جدید، ج2، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).
[67].موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم(1427ق). فقه الحدود و التعزیرات، ج3، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید.
[68].موسوی حائری، مصطفی محسن(؟). نهایة الوصول الی کفایة الأصول، نجف، مطبعة الآداب.
[69].موسوی خمینی، سید روح اللّه(؟). تحریر الوسیلة، ج2، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.
[70]. ـــــــــــــــــ ، (1410ق). الرسائل، ج2، قم، موسسه اسماعیلیان.
[71]. ـــــــــــــــــ ، (1421ق). کتاب الطهارة، ج4، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی.
[72]. موسوی خمینی، مصطفی(1414ق). تحریرات فی الاصول، ج1، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
[73]. موسوی خویی، سیدابوالقاسم (1417ق). محاضرات فی اصول الفقه، ج5، قم، انتشارات انصاریان .
[74]. ـــــــــــــــــ (؟). معجم رجال الحدیث، ج3و15و19، بی جا، بی نا.
[75]. موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا(1412ق). الدرالمنضود فی احکام الحدود، ج3، قم، دارالقرآن الکریم.
[76]. نجاشی، أبی العبّاس أحمد بن علی(1407ق).  الرجال، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[77]. نجفی، محمد حسن بن باقر(؟). جواهرالکلام،‌ ج4و41، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
[78]. نراقی، مولی محمد مهدی بن ابی­ذر(1425ق). أنیس التجار (محشّی)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
[79]. نوری، میرزا حسین(1417ق).  خاتمة المستدرک، ج1و4، قم، موسسه آل البیت(ع).
[80]. هاشمی شاهرودی، سید محمود (1419ق). بایسته‌های فقه جزا، تهران، نشر میزان ـ نشر دادگستر.
[81]. http://www.avaxnet.com.