حرز بودن "نظارت مالک" در تحقق مفهوم سرقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه مازندران

2 استادیار موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر

چکیده

یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می‌آید.
 

کلیدواژه‌ها


[1]. تبریزی، جواد بن علی(1417ق). أسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر آیت الله تبریزی.
[2].---------- ، درس خارج فقه الحدود، مقرر: سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.
[3]. حبیب‌زاده، محمدجعفر(؟). سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات دادگستر.
[4]. حّر عاملی، محمد بن حسن(1409ق).  وسائل الشیعة، ج28،‌ قم، موسسه آل ‌البیت (ع).
[5].حسینی، حمزة بن علی معروف به ابن زهره(1417ق). غنیة النزوع، قم،‌موسسه امام‌صادق(ع).
[6].حسینی شیرازی، سید محمد(؟). الفقه، ج88، بی نا.
[7].حلبی، ابوصلاح تقی الدین(1403ق). الکافی فی الفقه، بی‌جا، بی‌نا.
[8].حلّی، حسن بن یوسف مطهّر معروف به علّامه حلی(1410ق). ارشاد الاذهان، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[9]. ---------- (؟). تحریرالاحکام، بی جا، بی‌نا.
[10]. ---------- (1381ق). الخلاصه، نجف، المطبعة الحیدریة.
[11]. ---------- (1413ق). قواعد الاحکام، ج3، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[12]. ----------  (؟). مختلف الشیعة، ج9، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[13].حلّی، محمد بن حسن بن یوسف مطهّر، فخرالمحقّقین(1387ش)، ایضاح الفوائد، ج4، قم، موسسه اسماعیلیان.
[14].حلّی، محمد بن منصور، ابن ادریس(1406ق). السرائر، ج3، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[15].حلّی، نجم‌الدین جعفر بن حسن، محقق اول(1408ق). شرائع الاسلام، ج4، قم، موسسه اسماعیلیان.
[16].----------- (1418ق). المختصرالنافع، ج1، قم، موسسة المطبوعات الدینیه.
[17]. ----------- (1407ق). المعتبر فی شرح المختصر، ج1، قم، بی نا.
[18].خوانساری، آقا جمال الدین محمد بن آقا حسین (؟). التعلیقات علی الروضة البهیة، قم، منشورات المدرسة الرضویة.
[19]. دهقان، حمید (1379ق). بررسی قانون سرقت، قم، ‌انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
[20]. راشد صیمری، مفلح بن حسن (1420ق). غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام، ج4، بیروت، دارالهادی.
[21]. سبحانی، ‌جعفر(؟). اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة، قم، موسسه نشر اسلامی.
[22]. ---------- (1367ش). تهذیب الأصول (تقریرات درس خارج اصول امام خمینی«ره»)، ج3، قم، دار الفکر.
[23]. ---------- . درس خارج اصول، مقرر: سید مجتبی حسین‌نژاد، نسخه خطی.
[24]. سبزواری، سید عبدالاعلی(1413ق). مهذب الاحکام، ج27، قم، دفتر آیت الله سبزواری.
[25]. سبزواری، محمدباقر بن محمد (1423ق). کفایة الاحکام، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[26]. سلار، حمزة بن عبدالعزیز دیلمی (1404ق). المراسم العلویة، قم، منشورات الحرمین.
[27]. سیوری، جمال‌الدین مقداد بن عبدالله (1404ق). التنقیح الرائع، ج4، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
[28]. شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی (1413ق). الانتصار، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[29].طباطبایی، سید علی بن محمد(1418ق). ریاض المسائل، ج16، قم، موسسه آل ‌البیت(ع).
[30].طرابلسی، عبدالعزیز، قاضی ابن براج(1406ق). المهذّب، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[31].طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن(1390ق). الاستبصار، ج4، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
[32]. ---------- (1407ق). تهذیب الاحکام، ج10، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
[33]. ---------- (1413ق). الخلاف، ج5، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[34]. ----------  (1387ش). المبسوط، ج8، تهران، المکتبة المرتضویة.
[35]. ---------- (1400ق). النهایة، بیروت، دار الکتاب العربی.
[36].طوسی، محمد بن علی بن حمزه(1408ق). الوسیلة، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
[37]. عاملی، زین‌الدین بن علی، شهید ثانی(؟). حاشیة الارشاد، ج4، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
[38]. ---------- (1412ق). الروضة البهیة، ج9، قم، دفتر تبلیغات اسلامى.
[39]. ---------- (1413ق). مسالک الافهام، ج9و14، قم، موسسة المعارف الاسلامیه.
[40]. عاملی، محمد بن مکی، شهید اول(1414ق). غایة المراد، ج4، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
[41]. ---------- (1410ق). اللمعة الدمشقیة، بیروت، دارالترات.
[42]. علوی، سید عادل(؟). احکام السرقة علی ضوءالقرآن والسنّة (تقریرات درس خارج آیت الله مرعشی نجفی)، قم، کتابخانه آیت الله مرشی.
[43]. فاضل لنکرانی، محمد (1422ق). تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیله(الحدود)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).
[44]. ---------- درس خارج فقه الحدود، مقرر: سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.
[45]. فاضل هندی، محمد بن حسن(1416ق). کشف اللثام، ج10، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[46]. فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه(؟). مفاتیح الشرایع، ج2، بی جا، بی نا.
[47]. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب(1407ق). الکافی، ج7، بی جا، دار الکتب الاسلامیه.
[48]. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد(1403ق). مجمع الفائدة و البرهان، ج13، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[49]. موسوی خمینی، سید روح اللّه(؟). تحریر الوسیله، ج2، قم، موسسه دارالعلم.
­[50]. میرمحمد صادقی، حسین(1374ش). جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان.
­[51]. نجاشی، أبی العبّاس أحمد بن علی(1407ق). رجال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[52]. نجفی، محمد حسن بن باقر(؟). جواهرالکلام،‌ ج41، بیروت، داراحیاء التراث العربی.