تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

ضمان معاوضی، ضمان و التزام دو طرف نسبت به اجرای عقد است. پس همچنان‌که اجزای مبیع مورد ضمان فروشنده است، وصف سلامت کالا نیز مورد ضمان و التزام بائع است. با این حال، از آن‌جا که وصف سلامت از شروط ضمن عقد و از جمله تعهدات فرعی است و  برخلاف اجزای مبیع، سهمی در انعقاد و تجزیه بیع ندارد، فقدان آن موجب انفساخ جزئی قرارداد نشده، التزام فروشنده نسبت به وصف صحت به ارش تبدیل می‌شود. براین اساس، ارش بدل ضمان و التزام معاوضی فروشنده نسبت به اجرای عقد در قسمت تعهّد فرعی وصف سلامت کالا است و با وجود التزام متعاملین نسبت به اجرای تعهدات فرعی، این تبدیل التزام در فقدان وصف سلامت کالا منحصر نبوده، در فقدان دیگر اوصاف و تعذر دیگر شروط ضمن عقد نیز قابل جریان است. همچنین جریان ضمان معاوضی نسبت به وصف سلامت کالا اجبار به تعمیر کالای معیوب را توجیه کرده و ارش را به بیع کلی فی الذمه هم گسترش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Indemnity (Arsh) Based on the Seller's Exchange Liability toward the Safety of Goods

چکیده [English]

Exchange liability is the liability and undertaking of both parties in fulfillment of the contract. As all parts of goods are at exchange liability of the seller, so the safety description of goods should be guaranteed by him, too. But the safety description is a secondary obligation that plays no role in conclusion of the contract and the contract will not be cancelled by it; instead, it changes the seller guarantee to pay for arsh (indemnity). As the buyer and seller undertake all subsidiary commitments, changing of an obligation will not be confined in the safety description of goods, but it can change the other obligations too. It can also explain the contractual obligation to repair the defective goods and expand the arsh into the other selling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arsh
  • goods repair
  • subsidiary undertaking
  • reduced price
  • exchange liability
  • damage
  • safety description
[1]. اخلاقی، بهروز؛ (1385). اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی. چ 2، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.

[2]. أنصاری، مرتضی؛ (1415 ه‍.ق). المکاسب. چ1، ج 3 و 5 و 6، قم، کنگره بزرگداشت شیخ.

[3]. آخوند خراسانی، محمدکاظم؛ (1406 ه‍.ق). حاشیه المکاسب. چ1، تهران، وزارت فرهنگ.

[4]. توحیدی، میرزامحمدعلی؛ (1413 ه‍.ق). مصباح الفقاهه. ج7، تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی، قم، مطبعه انصاریان.

[5]. حر عاملی، محمد بن حسن؛ (1409ه‍.ق). تفصیل وسائل الشیعه. چ 1، ج 18 و 21، قم، موسسه آل البیت علیهم‌السلام.

[6]. حسینی عاملی، سیدجواد؛ (1419ه‍.ق). مفتاح الکرامه. چ 1، ج 14، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[7]. حلی، جعفر بن حسن؛ (1408 ه‍.ق). شرائع الإسلام. چ 2، ج 2، قم، مؤسسه اسماعیلیان.

[8]. حلی، حسن بن یوسف؛ (1420ه‍.ق). تحریر الأحکام. چ1، ج3، قم، موسسه امام صادق علیه‌السلام.

[9]. ------------ ؛ (1414 ه‍.ق). تذکره الفقهاء. چ 1، ج 11، قم، موسسه آل‌البیت علیهم السلام.

[10]. سبزواری، سید عبدالأعلی؛ (1413 ه‍.ق). مهذب الأحکام. چ 4، ج 7، قم، موسسه المنار.

[11]. صفائی، سیدحسین؛ (1387). حقوق بیع بین‌المللی. چ2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

[12]. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم؛ (1410ه‍.ق). حاشیه المکاسب. چ 1، ج 2، قم، موسسه اسماعیلیان.

[13]. عاملی، زین الدین بن علی؛ (1412 ه‍.ق). الروضه البهیه. ج 1، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ 1.

[14]. ------------------ ؛ (1413 ه‍.ق). مسالک الأفهام. چ 1، ج 3، قم، موسسه المعارف الاسلامیه.

[15]. غروی، میرزاعلی؛ (1383). التنقیح فی شرح المکاسب. تقریرات درس سیدابوالقاسم خویی، ج 2 و 3 الخیارات، موسسه الامام الخویی.

[16]. کاتوزیان، ناصر؛ (1387). قواعد عمومی قراردادها. ناصر کاتوزیان، چ 5، ج 4 و 5، تهران، شرکت سهامی انتشار

[17]. کمپانی اصفهانی، محمدحسین؛ (1418 ه‍.ق). حاشیه کتاب المکاسب. چ 1، ج 1 و 4 و 5، قم، انوار الهدی.

[18]. محقق داماد، سیدمصطفی؛ (1388). نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چ 1، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.

[19]. مفید، محمد بن محمد؛ (1413 ه‍.ق). المقنعه. چ 1، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

[20]. موسوی بجنوردی، سیدحسن؛ (1419ه‍.ق). القواعد الفقهیه. چ 1، ج 1 و 3، قم، الهادی.

[21]. موسوی خمینی، سید روح الله؛ (1418ه‍.ق). تحریر الوسیله. چ 1، ج 2، قم، دارالعلم.

[22]. ---------------- ؛ (1421ه‍.ق). کتاب البیع، چ 1، ج 5، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام.

[23]. نجفی، محمدحسن؛ (1981م). جواهرالکلام، چ7، ج 27، بیروت، دارالإحیاء التراث العربی.

[24]. نجفی خوانساری، موسی؛ (1373 ه‍.ق). منیه الطالب. چ 1، ج 3، تقریرات درس میرزای نائینی، تهران، المکتبه المحمدیه.

[25]. نوری، میرزاحسین؛ (1408 ه‍.ق). مستدرک الوسائل. چ 1، ج 13، بیروت، موسسه آل‌البیت علیهم السلام.

[26]. قانون مدنی ایران.