دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، اسفند 1395 
رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین

صفحه 261-278

10.22059/jjfil.2017.62581

محمد صادقی؛ علیرضا عالی پناه؛ مصطفی شفیع زاده خولنجانی


شاخصه‌ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان

صفحه 279-293

10.22059/jjfil.2017.62584

علی مظهر قراملکی؛ فاطمه قدرتی؛ سعید نظری توکلی