دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-191 (بهار و تابستان) 
ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن

صفحه 1-26

10.22059/jjfil.2014.52430

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ فاطمه بابانیاء


واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا

صفحه 57-75

10.22059/jjfil.2014.52432

علی تولائی؛ مسعود راعی؛ محبوبه شاهمرادی


بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

صفحه 95-117

10.22059/jjfil.2014.52434

زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمدرضا امام


نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه

صفحه 171-191

10.22059/jjfil.2014.52437

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی