دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-180 (بهار و تابستان) 
2. مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

صفحه 21-44

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


3. بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه

صفحه 45-61

سید محمد هاشم پورمولا؛ حسن جلالی


6. نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)

صفحه 107-121

بهنام قنبرپور؛ سید ابوالقاسم نقیبی


7. تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران

صفحه 123-152

محمدامین کیخای فرزانه؛ محسن اسماعیلی؛ محمد مهدی عسکری