دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-180 (بهار و تابستان) 
2. مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

صفحه 21-44

10.22059/jjfil.2015.55300

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


3. بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه

صفحه 45-61

10.22059/jjfil.2015.55301

سید محمد هاشم پورمولا؛ حسن جلالی