دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 181-358 (پاییز و زمستان)