دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 161-344 
نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات

صفحه 209-231

10.22059/jjfil.2013.51925

عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


وقف پول

صفحه 261-277

10.22059/jjfil.2013.51927

مهدیه رضایی؛ محمد صدری؛ محمدرضا آقاجانی قناد


کفالت قهری و آثار آن در فقه

صفحه 279-298

10.22059/jjfil.2013.51928

عبد الجبار زرگوش نسب؛ سیده معصومه غیبی


آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها

صفحه 299-320

10.22059/jjfil.2013.51929

رقیه عباس زاده؛ ابوالقاسم اسدی؛ محمدحسین گنجی