دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-159 (بهار و تابستان)