کفالت قهری و آثار آن در فقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام.

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه ایلام. مدرس دانشگاه شهرکرد.

چکیده

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه­ی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای  مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، مکفول عنه، مراجع قضایی و دیگر افراد مشمول در آن بوجود خواهد آورد .
در این نوشتار بر آن هستیم تا باتکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی تعریف، مصادیق کفالت قهری،مبانی مسئولیت، مجازات کفیل متخلف در امور کیفری و مالی، حکم فرار دادن مکفول عنه وبری شدن کفیل از منظر فقه وحقوق، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The function of coercive bail in jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Abdoljabbar Zargoushnasab 1
  • Seyedeh Masoumeh Gheibi 2
چکیده [English]

Bail is a chapter ofjurisprudence with a wide scope inthe courts and judiciary.The aspects of criminal and civil bail include the conditions, sentencing, and its variants. One issue that has been less frequently examined iscoercive bail. The occurrence of this type of bail results from coercion and is dominated bylegal devices regarding surety, Mkfvl les andMkfvlAnah jurisdictions and thepersons subject tobail. The present study relies on library research methods and analytic techniques to review the definition of coercive bail, including bail enforcement, principles, and responsibilities. This includesthe punishment of the offender forcriminal and financial sponsorship, the sponsor's death,avoidance ofMkfvlNh and the Weberian perspective onlaw and rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bail enforcement
  • law
  • acting
  • crushed Mkfvl
  • MkfvlNh
  • jurisprudence