کفالت قهری و آثار آن در فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام.

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه ایلام. مدرس دانشگاه شهرکرد.

چکیده

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه­ی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای  مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، مکفول عنه، مراجع قضایی و دیگر افراد مشمول در آن بوجود خواهد آورد .
در این نوشتار بر آن هستیم تا باتکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی تعریف، مصادیق کفالت قهری،مبانی مسئولیت، مجازات کفیل متخلف در امور کیفری و مالی، حکم فرار دادن مکفول عنه وبری شدن کفیل از منظر فقه وحقوق، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها