بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در قانون اهدا جنین که به منظور باروری زوجین نابارور، مشروعیت باروری منوط به رعایت موازین شرعی شده بدون اینکه آن در قانون معلوم و مشخص شود. با توجه به اینکه  بارور کنندگان پزشک می باشند ، لازم است قانونگذار در این قانون تجدید نظر کرده و روشی را انتخاب کند که امکان رعایت ضوابط شرعی باشد و نیز ضوابط شرعی باروی را به طور دقیق  مشخص نماید که مهمترین آن، حرمت  رحم زوجه دریافت کننده، عده ایام بارداری و حفظ نسب کودک  که شکل‌دهنده هویت او است، می باشد.

کلیدواژه‌ها