آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز.

2 کارشناس ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرپل ذهاب

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییرجنسیت در جرائم و مجازات‌ها می پردازد. تغییرجنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد،موضوعی انکارناپذیر و غیرقابل خدشه می‌باشد، و موضوع تغییرجنسیت نیز از قبیل این موضوعات بوده که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن به اجتهاد بپردازند، به طوری که کمتر فقیهی یافت می‌‌شود که در عصر حاضر این مسئله نوین را مورد توجه خویش قرار نداده باشد. علیرغم ارائه نظریات متعدد و نوین فقهی از جانب فقهای معاصر لیکن در قوانین و مقررات جاری کشور، در خصوص موضوع تغییرجنسیت تاکنون هیچ مصوبه‌ای‌(باتوجه به آمار بالای افراد تغییرجنسیت  داده و متقاضی آن) مشاهده و یافت نگردیده است. با التفات به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل تغییرجنسیت نه تنها جرم نیست بلکه عملی جایز و مشروع می باشد. در اکثر عناوین مجرمانه مذکور در قوانین جزایی، جنسیت فرد تأثیری در تعقیب و مجازات متهم و مجرم ندارد، گرچه در برخی اعمال مجرمانه، مثل ترک انفاق، مجازات و یا تعقیب مجرم دائرمدار جنسیت فرد می‌باشد و با تغییرجنسیت در برخی موارد مجازات ساقط می‌گردد.

کلیدواژه

کلیدواژه‌ها