دوره و شماره: دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 481580، شهریور 1389، صفحه 1-231 (بهار و تابستان 1389) 
سپرده‌های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین

صفحه 79-99

حسین داورزنی؛ سیدمحمد رضوی؛ سعید ابراهیمی


مواقیت و ضوابط نویافته

صفحه 157-175

سید محمد مظفری؛ احمد بادکوبه


دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی

صفحه 119-144

سید محسن فتاحی؛ عابدین مومنی؛ سید محمد امام


دلالت سکوت بر اراده

صفحه 79-117

محمد عادل ضیایی؛ یونس یزدان پرست