دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

میراث فرهنگی ملت‌ها در عصر کنونی از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته و اهمیت فراوان یافته است. این اهمیت موجب گشته دولت‌ها قوانین ویژه‌ای را در حوز? میراث فرهنگی، از جمله مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی، وضع کنند. این قوانین در بسیاری از موارد، تحدید مالکیت‌های خصوصی را در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می‌رسد، شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، بر اساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی را همچون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می‌آورد. در این مقاله، نگاهی دیگر را پیش روی نهاده‌ایم که بر پای? آن، می‌توان انتظار داشت که قوانین یاد شده مخالفتی با شریعت نداشته، بلکه بدون دست آویختن به مقول? "ضرورت" و "مصلحت"، راه را برای اجرایی شدن آنها باز می‌گشاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Perspective on the Private Ownership of Cultural Heritage

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohsen Fattahi 1
  • abedin momeni 2
  • seyyed mohmad emam 2
چکیده [English]

In the present era, the cultural heritage of the nations is taken into consideration, and has found great significance in several aspects. This importance has enforced the nations to enact their particular laws in cultural heritage domain; among the rest, the ownership of Historic-Cultural Monuments. These laws lead to the restriction of private ownerships in many cases. In the first glance, it seems that Islam, due to its special regards to the private ownership, not only validates the possession of Historic-Cultural Monuments (on the basis of Islam's primary laws), but furthermore, considers its contravention illegitimate. This article suggests another approach, upon which the mentioned laws –without resorting to Necessity or Expediency - are expected not only agree with the Islamic laws but provides the facilities for their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural heritage
  • Expediency
  • necessity
  • Private Ownership
  • Restriction of the Ownership