بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

حق حبس در نکاح، بحثی حقوقی است که زوایای آن به بررسی و تبیین بیشتر نیاز دارد. چیستی این حق و چگونگی بهره‌مندی زوجین از آن، کمتر مورد توجه اندیشمندان بوده است. در کلمات فقها و حقوقدانان فقط اشاراتی به آن رفته و زوایای پنهان بسیاری در آن می‌باشد. مقال? حاضر، با شیو? کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل داده‌های مطالعاتی، ابتدا به مفهوم حق و چیستی و انواع آن پرداخته و سپس به ماهیت حق حبس اشاره شده و ضمن واکاوی ماده 1085 ق.م، تبیین شده که حق حبس در نکاح، از جمله حقوق عینی است. به لحاظ حقوقی، بر وجود آن، تسالم است؛ گرچه از منظر فقهی، مخالفینی دارد. عموماً این حقّ را برای مرد هم قائل شده‌ و آن را مقتضای معاوضی بودن عقد نکاح می‌دانند. همچنین مشخص گردیده‌ است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد. و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر مؤجل بود، تا مقدار حالّ آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Entailment Right Notion in Marriage Contract and its Demand

نویسنده [English]

  • mahmood qayyoomzadeh
چکیده [English]

Entailment right in marriage is one of the legal issues, which needs further elaboration. The nature and the quality of couple’s enjoyment of this right have not been fully considered by the scholars. As a result, there exist a great number of unresolved questions in this regard. The present article first studies the notion of the entailment right and its concerned types and then reviews article no. 1085 G.M. so as to prove that the entailment right is one of the objective rights. This right has been unanimously approved from the legal standpoint; however, it has been disputed from the jurisprudent standpoint. It is worthy to note that a major number of legal and jurisprudent scholars have maintained this right for men. This article also attempts to clarify on how to act when both man and the wife exert this right. It is also evident that the wife is allowed to exert the entailment right until the part of marriage portion which is due is remitted in full.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entailment right
  • family commitments.
  • marriage contract
  • marriage portion
  • right