دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 1105256، اسفند 1389، صفحه 1-196 (پائیز و زمستان 1389) 
تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال

صفحه 49-65

احمد باقری؛ نوشین چترچی؛ علی مظهر قراملکی؛ علیرضا هدائی


تحلیل فقهی احکام کنز

صفحه 119-143

سیدمحمد محمودی گلپایگانی


بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی

صفحه 145-164

مهدی نوریان؛ سید محمدرضا امام؛ عابدین مؤمنی