دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 1105256، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-196 (پائیز و زمستان 1389) 
3. تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال

صفحه 49-65

احمد باقری؛ نوشین چترچی؛ علی مظهر قراملکی؛ علیرضا هدائی


4. نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر

صفحه 67-79

عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری


7. تحلیل فقهی احکام کنز

صفحه 119-143

سیدمحمد محمودی گلپایگانی


8. بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی

صفحه 145-164

مهدی نوریان؛ سید محمدرضا امام؛ عابدین مؤمنی