دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، شهریور 1401 
واکاوی ریشه‌ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب

صفحه 125-103

10.22059/jjfil.2022.332946.669257

مسعود حبیبی مظاهری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد تقی قبولی در افشان