اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

اخباریان به عنوان شاخه‌ای از فقهای شیعه با اکثریت ایشان، یعنی اصولیان در اعتبار برخی از منابع استنباط و طُرُق فهم احکام اللّه، اختلاف دارند. از جمله این‌که آن‌ها به بی‌اعتباری فهم انسان‌های عادی (= غیر معصومین (علیهم‌‌السّلام)) از ظواهر قرآن، شهرت یافته‌اند. این پندار ایشان بر دو پایۀ اساسی متکّی است؛  نخست، «روایاتی» که آن‌ها مدّعی تواتر و ظهور آن در عدم حجیّت ظواهر قرآن می‌باشند و دیگری، وجود «تقیید و تخصیص» و ورود «تجوّز» به ظاهر اکثر آیات قرآن به گونه‌ای که آن‌را از حجیّت ساقط می‌کند.
تأمّل در آثار و آراء اخباریان، بیانگر فراگیر نبودن این باور در میان ایشان و اعتقاد آن‌ها به تقدّم کتاب بر دیگر ادّله و لزوم انطباق آن با قرآن است و این خود، بهترین دلیل بر اعتقاد اکثریت ایشان همچون دیگر اصولیان بر حجیّت ظواهر کتاب، پیش از ورود دلیل روائی محسوب می‌شود. در این مقاله کوشش شده است، ادّلۀ اخباریان بر این دیدگاه گردآوری و مورد نقّادی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity of Appearances of Qur’anic verses from Akhbaris’ Viewpoint

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Shahroudi
Assistant Professor, Department of Sciences of the Qur’an and Hadith, Faculty of Theology, University of Tehran
چکیده [English]

As a branch of Shi‘a jurists, Akhbaris disagree their
majority on the validity of some sources of inferring as
well as ways of understanding divine precepts, among
which being discrediting ordinary people’s (i.e., other than
the infallible-innocent personalities’) understanding of
appearances of the Qur’an. Their opinion is based on two
bases: hadiths they claim they are massively reported and
are apparent in the lack of authority of appearances of the
Qur’an, and occurrence of restriction and qualification as
well as figurative usage in the appearances of majority of
Qur’anic verses in such a way that they discredits them.
Contemplation upon works and views of Akhbaris,
however, indicates that such opinion is not held by all of
them. On the contrary, they believe in the priority of the
Book over other proofs as well as necessity of conformity
of other proofs with the Book; and this is the best proof
that majority of Akhbaris, like Usulis, believe in the
priority of appearances of the Qur’an before consideration
of hadiths. The present essay attempts to gather and
criticize all Akhbaris’ proofs in this connection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Qur’an
  • appearances
  • Authority
  • Hadith
  • Usulis
  • Akhbaris