دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-186 (بهار و تابستان 1391) 
تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه

صفحه 21-35

10.22059/jjfil.2012.30071

علی ایزدی فرد؛ عاطفه یگانه امیری؛ علی پیردهی حاجی کلا؛ حسین کاویار


آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین

صفحه 83-101

10.22059/jjfil.2012.30074

فاطمه قدرتی؛ سعید رحیمیان؛ فریبا حاجیعلی


رابطه بلوغ و مسؤولیّت کیفری

صفحه 127-150

10.22059/jjfil.2012.30076

محمد بیاتی؛ علی قراملکی؛ محمد امام