دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-123 (پاییز و زمستان 1392)