فهم‌پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز

چکیده

متون دینی به متون آیات قرآن کریم و احادیث معصومان تقسیم می‌شود. عده‌ای از اصولیان در فهم‌پذیری متون مذکور اختلاف و نظریه‌های مختلفی را در آن طرح کرده‌اند. هر چند بحث این گروه از اصولیان در متون دینی هم صغروی و هم کبروی است، تحقیق حاضر به بحث کبروی مربوط می‌شود. مقصود از بحث صغروی، معناداری و از بحث کبروی، فهم‌پذیری متون فوق است. اصولیان نظریه‌های مختلفی را در تفصیل فهم‌پذیری متون دینی ارائه داده‌اند که ابتدا نظریه‌های تفصیل آنان را طرح و با روش تحلیل عقلانی و استناد به منابع دینی بررسی و ارزیابی می‌‌کنیم، سپس نظریة تحقیق را در فهم‌پذیری مطلق و عموم متون دینی و نیز ادلة آن را ارائه خواهیم کرد. مهم‌ترین یافتة تحقیق نشان دادن نادرستی نظریه‌های تفصیل و اثبات نظریة فهم‌پذیری مطلق و عموم متون دینی با استناد به منابع علم اصول فقه و نیز نظر اصولیان است.

کلیدواژه‌ها