بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

2 استاد دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران

چکیده

مقاصد شریعت، اهداف و اغراضی هستند که شارع مقدس آنها را در همۀ احکام یا بخش اعظمی از آنها لحاظ کرده است. هدف اصلی علم مقاصد شریعت، اثبات اصول و کلیات شریعت است تا بتوان از آنها در استناط احکام استفاده کرد. برای رسیدن به این مقصود، باید حجیت این مقاصد ثابت شود؛ اما از آنجا که حجیت مقاصد شریعت ارتباط مستقیمی با طریق کشف آنها دارد، برای بررسی حجیت این مقاصد، باید حجیت و اعتبار طرق کشف آنها ثابت شود. با توجه به اینکه مهم‌ترین راه کشف مقاصد کلی شریعت، استقرای ادله و نصوص شرعی است، در تحقیق حاضر می‌کوشیم با جمع‌آوری مطالب به شیوۀ کتابخانه‌ای، بااستفاده از روش توصیفی و تحلیلی - استنباطی، حجیت استقرا و ضوابط آن را بررسی و اثبات کنیم و اشکالات مطرح‌شده را پاسخ دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

certitud of indoction in religious aims discovery

نویسندگان [English]

  • Zohre Hajian Frooshni 1
  • Ali Mazhar Gharamaleki 2
  • Seyyed MohammadReza Imam 3
1 Phd condidat and scientific board of shahid ashrafi esfahani university
2 Associate professor, university of Tehran
3 Associate professor, university of Tehran
چکیده [English]

Aims of religion are goals that the god perused in all of orders or large number of these. Basis end of the Aims of religion is proving the basis and general of religion to use of these to inference religious rules. It should be prove certitude of these aims to receive to this end. But because certitude of the religion Aims direct relation to detection methods of their discovery, should be prove certitude of these methods for proving the certitude of the religious aims. Pay attention to the most important method of religious aims discovery is induction in religious texts, this title is trying to prove certitude and conditions of the induction by library method and descriptive and analysis way and reply propounding issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious aims
  • induction
  • Definition
  • certitud of induction
  • condition of induction