بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

2 استاد دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران

چکیده

مقاصد شریعت، اهداف و اغراضی هستند که شارع مقدس آنها را در همۀ احکام یا بخش اعظمی از آنها لحاظ کرده است. هدف اصلی علم مقاصد شریعت، اثبات اصول و کلیات شریعت است تا بتوان از آنها در استناط احکام استفاده کرد. برای رسیدن به این مقصود، باید حجیت این مقاصد ثابت شود؛ اما از آنجا که حجیت مقاصد شریعت ارتباط مستقیمی با طریق کشف آنها دارد، برای بررسی حجیت این مقاصد، باید حجیت و اعتبار طرق کشف آنها ثابت شود. با توجه به اینکه مهم‌ترین راه کشف مقاصد کلی شریعت، استقرای ادله و نصوص شرعی است، در تحقیق حاضر می‌کوشیم با جمع‌آوری مطالب به شیوۀ کتابخانه‌ای، بااستفاده از روش توصیفی و تحلیلی - استنباطی، حجیت استقرا و ضوابط آن را بررسی و اثبات کنیم و اشکالات مطرح‌شده را پاسخ دهیم.

کلیدواژه‌ها