مطالعه‌ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه علوم قضائی

چکیده

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه‌ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می‌گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه‌ی تضمینات به نفع خریدار است.‌ از این‌رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه‌نامه می‌تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می‌تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abrogating Condition and Its Effects A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kan‘ani 1
  • Ali Farahzadi 2
چکیده [English]

Time transactions which transfer ownership are presented in the Iranian civil law in such a way that rights and interests of sellers may become in danger because of nonpayment of the price. The reason is deficiency of Iranian civil law with regard to rules of breach of contract, right to withhold, and sanction of installment sale. In such transactions, sanctions are in favor of the buyer and not the seller, since the former has the right to the object while the latter has the right to the debt. Hence, existence of abrogating condition in such transactions, especially sale, has become of great significance. By adding such condition to the sale contract, the seller can restore his ownership in case he does not receive the price. Investigation of nature and legal-juristic effects of abrogating condition seems beneficial and important

کلیدواژه‌ها [English]

  • automatic termination
  • Condition
  • Contract
  • implicit-suspended abrogation
  • revocable sale
  • suspension in the origin