رابطه بلوغ و مسؤولیّت کیفری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران، دانشکده الهیات، دانشیار گروه فقه

3 دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

رشد کیفری یکی از عناوین نسبتاً جدید در ادبیّات حقوق کیفری به شمار می‌رود. پر‌رنگ شدن این بحث در جامعه‌ی حقوقی بیش از آن که ناشی از یک چالشِ نظری صِرف میان صاحب نظرانِ عرصه‌ی فقه و حقوق باشد، برخاسته از تنگنایی است که در عمل، از متوجّه ساختن مسؤولیّت کیفری به افرادی به وجود آمده است که وجدان عرفی، هم چنان آنان را کودک می شمرد در حالی که دیدگاه مشهور، مقتضیِ واکنشی برابر با واکنشی است که علیه پدران آنان صورت می پذیرد.
در این نوشتار سعی بر آن است تا مبانی دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت بلوغ در مسؤولیّت کیفری مورد بازخوانی مجدّد قرار گیرد. این بازخوانی ما را بدین نتیجه رهنمون می شود که در میان نصوص قرآنی و به خصوص روایی که ستون فقرات نظام حقوقی اسلام را تشکیل داده اند و نیز در کلمات فقهای عظام، شواهد بسیاری بر اعتبار رشد عقلانی به عنوان شرط مسؤولیّت کیفری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Maturity and Criminal Liability

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bayati 1
  • Ali Gharamaleki 2
  • Mohammad Emam 3
چکیده [English]

Criminal maturity is a relatively new expression in the criminal law literature. Significance of this discussion in the legal community is mostly because of the practical predicament caused by directing criminal liability to individuals whom the customary conscience considers child while the prevailing perspective treats them as deserving a reaction equivalent to the reaction to their fathers. The present essay attempts to reread essentials of the prevailing perspective which claims adequacy of maturity in the criminal liability. This rereading leads us to the conclusion that multiple proofs can be found in the Quran and hadiths, which are foundations of the Islamic legal system, as well as words of great jurists that intellectual maturity is a condition for criminal liability

کلیدواژه‌ها [English]

  • hadith of removal
  • Intellect
  • maturity
  • primary principle
  • Puberty