تأثیر نظریّه های معناشناسی مفردات آیه‌ی یک سوره‌ی مـائده در استنباط احـکـام فقهی آن

نویسنده

گروه حقوق دانشگاه تبریز

چکیده

از یک طرف، نظریّه ها و آراء متعدّدی در معناشناسی مفردات آیه‌ی یک سوره‌ی مائده وجود دارد و از طرف دیگر، فقیهان، احکام مختلفی را از آیه‌ی مذکور استنباط کرده اند، ولی تأثیر این نظریّه ها و آراء معناشناسی در استنباط احکام فقهی آیه‌ی مذکور، مورد مطالعه قرار نگرفته است. مقاله‌ی حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا نظریّه‌ها و آراء معناشناسی مفردات این آیه در استنباط فقهی فقیهان از آن تأثیر دارد، طوری‌که این مسأله به عنوان یکی از مبانی فقهی آنان، تلقّی شود و اختلاف فقیهان در این مبنا، تعدّد آراء آنان را موجب گردد؟ از آن جائی که در این خصوص خلأ علمی مشاهده می‌شود، بررسی دقیق آن ضروری به نظر می رسد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Semantic Theories of the Terms of the First Verse of Sura5 upon Deducing Its Juristic Precepts

نویسنده [English]

  • Haidar Bagheri Asl
چکیده [English]

On the one hand, various opinions are presented as to the semantics of terms of the first verse of sura 5, and on the other hand, jurists have inferred different precepts from that verse. Nevertheless, influence of such semantic theories upon deducing juristic precepts of that verse is not dealt with as a subject of study. The present essay intends to survey that point and deal with the question whether semantic theories as to the terms of the verse in question influence deducting its juristic precepts, so that it can be treated as one of jurists’ essentials and thereby be inferred that difference of jurists in such essential may cause multiplicity of their opinions. The most notable finding of this research is presentation of this question and discovering its answer; for influence of semantic theories of terms of the said verse on deduction of its juristic precepts, as an essential of difference of jurists’ opinions, has not been taken into consideration by researchers in the field of jurisprudence and the essentials of Islamic law, and an emptiness is clearly observable in this connection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • deduction of juristic precepts
  • fulfillment
  • Terms
  • the first verse of sura 5