وضعیت تصرّفات حقوقی زوجه در مهر

نویسنده

دانشگاه تهران پردیس قم

چکیده

یکی از پیامدهای عرفی مهر سنگین، وادار شدن زوجه به انجام تصرّفاتی است که غالباً در صورت وقوع طلاق، بر خلاف مصلحت او می‌باشد. با توجّه به اهمّیّت حمایت از زوجه، لازم است، وضعیّت تصرّفاتی که او در مهر انجام داده است، مورد بررسی قرار گیرد.
تصرّفات حقوقی زوجه ممکن است، توافق بر عدم مهر یا مهر المثل، قبل یا بعد از نزدیکی باشد، که چنین تصرّفاتی به دلیل مخالفت آن با قانون، باطل است. همچنین ممکن است تصرّفات حقوقی او مبتنی بر تهدید زوج یا ثالث باشد. در این فرض، قرارداد انتقال مهر، غیرنافذ و ابراء آن باطل است. تصرّفات ناشی از فریب و تقلّب یا اضطرار ناشی از بدرفتاری زوج معتبر نیست. تصرّفات مشروط به شرط ضمنی در صورت تخلّف از شرط، قابل فسخ، و تصرّفات مطلق او نافذ است؛ ولی اگر چنین تصرّفی قبل از نزدیکی باشد، مناسب است بر مبنای قواعد اخلاقی، زوج را از حقّ رجوع به نصف مهر منصرف کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situation of Legal Possessions of the Wife as to Dowry

نویسنده [English]

  • Ali Barikloo
چکیده [English]

One customarily subsequence of high dowries is that the wife may make such possessions that will often be against her interests in case of occurrence of divorce. Considering significance of supporting the wife, it is necessary to investigate how her possessions should be treated and how she could be protected. The Wife’s legal possessions may be an agreement on not paying dowry or proper dowry, before or after sexual intercourse, which will all be nullified due to contradiction to the law. They may also be caused by threatening on the part of husband or a third party, in which case contract of dowry transferring would not be operative and its discharging would be nullified. Possessions caused by deception and fraud or compulsion caused by husband’s misbehave is inconsiderable. Possessions conditional upon implied term are voidable in case of breach of condition and her absolute possessions are operative – though it would be better to convince the husband to waive his right to half of the dowry should that happen before the sexual intercourse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compulsion
  • deception
  • misbehave
  • nullified
  • Threat
  • transaction
  • voidable