تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه آزاد اسلامی بابل

چکیده

یکی از موضوعاتی‌که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریّه مطرح می‌گردد، موضوع «مهرالمفوّضه» می‌باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریّه گشت، از نظر فقهی نمی‌تواند بیشتر از مهرالسّنّه، مهرش را تعیین کند، امّا از نظر قانون، مطابق مادّه‌ی1090 قانون مدنی نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این‌که اساساً مهرالمثل نمی‌تواند زائد بر مهرالسّنّه گردد که در این فرض، اگر در مهرالمفوّضه، مهرالمثل تعیین شد، به ناچار، تا میزان پانصد درهم نافذ است و زائد بر آن از پشتوانه‌ی شرعی برخوردار نیست. دیدگاه دوّم که رأی مختار ما است، این است که اگر زن در مهرالمفوّضه، مهری تعیین کند که زائد بر مهرالسّنّه باشد، در این صورت تا میزان پانصد درهم تحت عنوان مهرالسّنّه یاد می‌شود و زائد بر آن به عنوان هبه یا صلح است.

کلیدواژه‌ها