تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه آزاد اسلامی بابل

چکیده

یکی از موضوعاتی‌که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریّه مطرح می‌گردد، موضوع «مهرالمفوّضه» می‌باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریّه گشت، از نظر فقهی نمی‌تواند بیشتر از مهرالسّنّه، مهرش را تعیین کند، امّا از نظر قانون، مطابق مادّه‌ی1090 قانون مدنی نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این‌که اساساً مهرالمثل نمی‌تواند زائد بر مهرالسّنّه گردد که در این فرض، اگر در مهرالمفوّضه، مهرالمثل تعیین شد، به ناچار، تا میزان پانصد درهم نافذ است و زائد بر آن از پشتوانه‌ی شرعی برخوردار نیست. دیدگاه دوّم که رأی مختار ما است، این است که اگر زن در مهرالمفوّضه، مهری تعیین کند که زائد بر مهرالسّنّه باشد، در این صورت تا میزان پانصد درهم تحت عنوان مهرالسّنّه یاد می‌شود و زائد بر آن به عنوان هبه یا صلح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Utmost Dowry by the Wife in the Delegated Dowry

نویسندگان [English]

  • Ali Izadifard 1
  • Atefah Yeganeh Amiri 2
  • Ali Pirdehi Hajikola 2
  • Hossain Kavyar 1
چکیده [English]

One secondary issue of marriage contract, raised as to the dowry, is “the delegated dowry” in which the bride is authorized to determine the dowry. According to juristic rules, the determined dowry cannot be more than the Traditional dowry (which is equivalent to 500 Dirhams) while according to the article 1090 of Iranian Civil Code it cannot be more than the proper dowry (mahr al-mithl). In order to solve that contradiction, two solutions can be raised: first, proper dowry cannot be more than the Traditional dowry, according to which should the delegated dowry be determined as more than the Traditional dowry it would not be operative as to the extra amount; and second, in which we believe, should the delegated dowry be determined as more than the Traditional dowry, the amount up to the Traditional dowry would be treated as the Traditional dowry and the additional amount as donation or composition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composition
  • donation
  • dowry
  • marriage contract
  • the delegated dowry
  • the Traditional dowry