دوره و شماره: دوره 44، شماره 2 - شماره پیاپی 1108836، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-175 (پاییز و زمستان 1390) 
3. مفهوم‌شناسی نصب درآرای فقهای امامیه

صفحه 75-93

محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری؛ محمود توکلیان اکبری


4. بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)

صفحه 95-115

اکبر احمدی؛ سیدمحمدرضا امام؛ عابدین مومنی؛ علی مظهر قراملکی


5. تشهیر شاهد زور

صفحه 117-138

لیلا زمانی؛ حسین ابویی؛ علی تولّائی